Zostaw wiadomość

Wypełnij formularz poniżej. Odpowiemy na niego niezwłocznie.
Wypełnij wszystkie pola formularza
Telefon: 71 361 22 22 lub   71 336 17 17 kancelaria@notariusz-boc.eu
Masz pytanie?
Zadzwoń: 71 361 22 22
lub wyślij wiadomość

Czynności notarialne

„Powagą swojego stanowiska notariusz nadaje moc prawną poszczególnym przejawom życia gospodarczego które przyobleka w formy prawnie skrystalizowane i trwałe. Dlatego też funkcje notariusza są tak bliskie funkcjom wymiaru sprawiedliwości i tak ścisła jest łączność między notariatem a sądem”

Witold Grabowski, Minister Sprawiedliwości w Polsce w latach 1936-1939

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne;
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. Sporządza poświadczenia;
 5. Doręcza oświadczenia;
 6. Spisuje protokoły;
 7. Sporządza protesty weksli i czeków;
 8. Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 12. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
 • Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
 • Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
 • Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym,  korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.
 • Obsługa Klientów także w języku angielskim oraz niemieckim.